Justyna Miecznikowska, PhD

ABOUT ME

Political scientist, Assistant Professor employed at the Institute of European Studies of the Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw. Scholarship holder of the Humboldt University of Berlin, Free University of Berlin and University of Vienna. Member of the national team of the "Team Europe” by the European Commission Representation in Poland. Since 2012 Assistant Editor-in-Chief of the "European Review" ("Przegląd Europejski”) academic quarterly. Theme editor (for Austria) of the annual "Studia Politica Germanica”, published since 2012. Scientific reviewer of the "Przegląd Zachodni” and „Przegląd Politologiczny” quarterlies. Since 2012 she has held the position of head of the first-cycle programme at the Institute of European Studies and coordinator of the "MOST” Mobility Programme for Students and Doctoral Students. Since May 2006 a tutor of the „Touching Europe” Students' Scientific Circle. Analyst of the academic portal of the "Koncept Europe" Foundation. Founding member of the Polish Association of European Studies (PAES).

 

MAIL

j.miecznikowska@uw.edu.pl

 

OFFICIAL HOURS

Thursday, 3.15 - 3.40 p. m. , room 8, Bednarska 2/4

 

CURRENT RESEARCH INTERESTS

models of coordination of the European policies in the European Union, implementation and execution of the EU sector policies, European policies of Austria and Germany


CLASSES CONDUCTED

 "EU Policies”, "Coordination of the European Policies”, "Diploma Seminar”

 

PARTICIPATION IN THE RESEARCH PROJECTS (PROJECT LEADER)

The role of the Polish members of the European Parliament in shaping its policy  a project carried out in the period from 2007  2010,

Crises of the European integration process and the methods of overcoming them -  a project carried out in the period from 2012-2015,

European policies in the era of the European integration model changes  a project carried out in the period from 2012-2015

 

Organiser (Scientific Secretary) and participant

I Ogólnopolski Kongres Europeistyki "Poland in the Process of European Integration - A Decade of Experience” 18-20.09. 2014 Warsaw. Participant of the discussion panels at the Congress (presented papers: - Relacje między polityką a religią we współczesnej Europie - rola chrześcijańskiej demokracji, - Europeizacja Polski a jej relacje dwustronne z RFN w latach 2004-2014, -Wspólna Polityka Rolna – dekada polskich doświadczeń )

Participant of the Research Conferences

Ogólnopolska Konferencja naukowa 20.03.2013, Instytut Europeistyki WDiNP Uniwersytet Warszawski „Polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa państw Europy Środkowej i Wschodniej w ujęciu paradygmatu geopolityki na przełomie XX/XXI wieku” (presented papers: Zmienna polityka zagraniczna Austrii w ujęciu paradygmatu geopolityki )

II Ogólnopolski Kongres Politologii, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 19-21.09.2012 Poznań, (presented papers: Europeizacja przez wybory – na przykładzie Austrii)

III Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warsaw 19-20.03.2012 (presented papers: Założenia teoretyczne i metodologiczne pracy habilitacyjnej pt. Europeizacja systemu politycznego a koordynacja polityki europejskiej– analiza wzajemnych zależności na przykładzie Republiki Austrii)

Debata „Europa dla Młodych – szansa ou d’illusion” Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet Warszawski (presented papers: Realizacja praktyk zawodowych przez studentów WDiNP) Warsaw 4 06.2012

Międzynarodowa Konferencja „Polska i Hiszpania w UE: doświadczenia i perspektywy”, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet Warszawski, Warsaw 4.11.2010 (presented papers: Doświadczenia  Polski we wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej i rozwoju Obszarów Wiejskich a stanowisko w dyskusji nad reformą)

I Ogólnopolska Brytaniczna Konferencja Naukowa Zjednoczone Królestwo po wyborach parlamentarnych 2010”, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet Warszawski, 15–16.09. 2010 Warsaw, (presented papers: Polityka europejska RFN i Wielkiej Brytanii – wspólnota interesów czy rywalizacja?”)

Konferencja - podsumowanie projektu badawczego Działalność polskich posłów do Parlamentu Europejskiego – VI kadencja (2004–2009) Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet Warszawski, 26.10.2010 Warsaw (Organiser and Participant of the conference - presented papers: Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu jego polityki w obszarze stosunków transatlantyckich)

I Ogólnopolski Kongres Politologii in Warsaw 22-24.09. 2009, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet Warszawski (presented papers: Rola i znaczenie współpracy międzyparlamentarnej w UE a kontrola przestrzegania zasady subsydiarności” )

 

PUBLICATIONS

Books:

ed. by J. Miecznikowska, Politycy europejscy XXI wieku, Wydawnictwo MADO, Toruń 2013

ed. by J. Miecznikowska, Mechanizmy funkcjonowania administracji europejskiej. Polska w Unii Europejskiej, ASPRA- JR, Warszawa 2010

ed. by J. Miecznikowska, S. Sulowski, Debata nad przyszłością integracji europejskiej, ASPRA- JR, Warszawa 2007

J. Miecznikowska, Chadecja niemiecka wobec integracji europejskiej w latach 1949-1998, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007

 

Chapters in the books

J. Miecznikowska, Chrześcijańska demokracja [in: ] Religia i polityka. Zarys problematyki, ed. by Piotr Burgoński, Michał Gierycz,  Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 409-435

J. Miecznikowska, Angela Merkel –żelazna kanclerz Europy, [in:] Politycy europejscy XXI wieku, ed. by J. Miecznikowska,  Wydawnictwo MADO, Toruń 2013, s. 197-235

J. Miecznikowska, Europeizacja krajowych partii politycznych  poprzez wybory – przykład Austrii [in:] Partie polityczne w Polsce i Europie. Struktury, funkcje, strategie w zmieniającym się otoczeniu, ed. by  Anna Pacześniak, Maria Wincławska, Toruń Wrocław 2013, s. 55-68.

J. Miecznikowska, Znaczenie Wspólnej Polityki Rolnej dla rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich: polskie stanowisko w dyskusji nad reformą WPR [in:] Polska i Hiszpania w Unii Europejskiej doświadczenia i perspektywy, ed. by Anna M. Sroka, Ruben Dario Torres Kubrian, ASPRA-JR, Warszawa 2012, s. 183-204

J. Miecznikowska, Pluralizm stosunków Unia Europejska a Bałkany Zachodnie, [in:] Problemy aksjologiczne w relacjach Unii Europejskiej z Bałkanami, ed. by Marko Babic, Franciszek Gołembski, ASPRA- JR, Warszawa 2012, s. 59-100 

J. Miecznikowska, Polityki unijne – wybrane zagadnienia [in:] Repetytorium maturalne WOS wiedza o społeczeństwie, Konstanty Adam Wojtaszczyk Wojciech Jakubowski, Łukasz Zamęcki, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2012, s. 475-493

J. Miecznikowska, Władza wykonawcza w Rzeczypospolitej Polskiej [in:] Repetytorium maturalne WOS wiedza o społeczeństwie, ed. by Konstanty Adam Wojtaszczyk Wojciech Jakubowski, Łukasz Zamęcki, Wydawnictwo Poltex Warszawa 2012

J. Miecznikowska, Podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, [in:] Repetytorium maturalne WOS wiedza o społeczeństwie, ed. by Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski, Łukasz Zamęcki, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2012, s. 243-259

J. Miecznikowska, Europeizacja systemu politycznego Austrii [in:] Państwa niemieckojęzyczne w procesie integracji europejskiej. Austria, Liechtenstein, Szwajcaria, ed. by. Dariusz Popławski, ASPRA-JR, Warszawa 2011, s. 29-52 

Polityka europejska Wielkiej Brytanii i Niemiec w ostatniej dekadzie – szansa na zbliżenie i współpracę? [in:] Polityka brytyjska po wyborach parlamentarnych 2010. Analiza wybranych problemów, ed. by Franciszek Gołembski, Przemysław Biskup, Małgorzata Kaczorowska, Wojciech Lewandowski (red.), ASPRA-JR, Warszawa 2011,  s. 187-202

J. Miecznikowska, Michał Gierycz, Adam Szymański, Przemysław Biskup, Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu wybranych polityk UE (kadencja 2004-2009) [in:] Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony, ed. by. Józef M. Fiszer, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011, s. 293-323

Polityka rolna i rybołówstwa [in:] Polityki sektorowe Unii Europejskiej, ed. by Monika Poboży, ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 9-38

Polscy posłowie do PE w latach 2004-2009- ocena skuteczności i koordynacji podejmowanych działań [in:] Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu wybranych polityk UE 2004-2009, ed. by Franciszek Gołembski, ASPRA-JR, Warszawa 2010, s.53-80.

Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu jego polityki w obszarze stosunków transatlantyckich [in:] Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu wybranych polityk UE 2004-2009, ed. by Franciszek Gołembski, ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 209-246

Parlamenty narodowe a Parlament Europejski – komunikacja i współpraca. [in:] Pytania o Europę. Opinie ekspertów. Komisja Europejska Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Warszawa 2010, s. 57-60

Unia Europejska a problem koordynacji polityk unijnycheuropeizacja administracji publicznej państw członkowskich [in:] Koordynacja polityk unijnych w Polsce, ed. by Renata Mieńkowska – Norkiene, ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 29-44,

Koordynacja polityk wspólnotowych z perspektywy sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej Polski [in:] Koordynacja polityk unijnych w Polsce, ed. by Renata Mieńkowska – Norkiene, ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 63-94

Udział przedstawicielstw polskiej administracji w pracach instytucji Unii Europejskiej jako jeden z aspektów koordynacji, [In:] Koordynacja polityk unijnych w Polsce, ed. by Renata Mieńkowska – Norkiene, ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 213-224

Koordynacja polityk unijnych w debacie publicznej a przygotowania do pełnienia prezydencji w Radzie Unii Europejskiej [in:] Koordynacja polityk unijnych w Polsce, ed. by Renata Mieńkowska – Norkiene , ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 225-246

J. Miecznikowska, Adam Szymański, Rozszerzenie terytorialne Unii Europejskie [in:] Dylematy modernizacji Unii Europejskiej, ed. by Konstanty A. Wojtaszczyk, ASPRA - JR, Warszawa 2007, s. 120-137

Niemieckie koncepcje jednoczenia Europy [in:] Polska i Republika Federalna Niemiec procesie integracji europejskiej, ed. by Stanisław Sulowski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007, s. 35-71

Niemcy [in:] Prawno-ustrojowy wymiar ratyfikacji traktatów wspólnotowych, ed. by Konstanty A. Wojtaszczyk, ASPRA-JR Warszawa 2007, s. 309-226

Dialog partii chrześcijańskiej demokracji we wczesnych latach powojennych na rzecz zjednoczenia Europy, [in:] Jedność europejska, ed. by Franciszek Gołembski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006, s. 91-108

Niemcy, [in:] Ratyfikacja traktatów wspólnotowych w państwach Unii Europejskiej, ed by Konstanty A.Wojtaszczyk, Art. Archeology, Warszawa – Ciechanów 2006, s. 251-276

(chosen entries) [in:] Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej Słownik, ed. by Piotr Wawrzyk, Konstanty Adam Wojtaszczyk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011

(chosen entries) [in:] Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Słownik, pod red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Oficyna Wydawnicza ASPRA - JR, Warszawa 2011

(chosen entries) [in:] Encyklopedia Unii Europejskiej, ed. by  Konstanty A.Wojtaszczyk, WSiP, Warszawa 2004

Articles:

Koordynacja polityk europejskich w Republice federalnej Niemiec – analiza i ocena efektywności, „Studia Politica Germanica” 2013/ 1(2), s. 169-188

Stosunki austriacko-niemieckie w zjednoczonej Europie  - wspólnota interesów czy wzajemna rywalizacja? „Studia Polica Germanica” 2012/1 Polityka sąsiedzka Republiki Federalnej Niemiec, s. 65-95

Wybory 2009 do Bundestagu – analiza zmian w federalnym systemie partyjnym RFN, „Studia Politologiczne” 18 /2010, Mechanizmy sprawowania władzy; ed. by Jan Błuszkowski, Jacek Zaleśny, s. 38-55

Dyskusja nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej a ocena funkcjonowania reformy z lat 2003–2004, „Przegląd Europejski” 1(16) /2008, s. 92-11  

Sprawozdanie z konferencji: Działalność  polskich posłów do Parlamentu Europejskiego VI kadencji  2004-2009, „Przegląd Europejski” 2 (21) 2010, s. 155-165

Recenzja: Melchior Szczepanik, Elżbieta Kaca, Agnieszka Łada, Bilans aktywności polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. Cele, osiągnięcia, wnioski na przyszłość, „Przegląd Europejski” 1(18) 2009, s. 152-158

Recenzja: Vaclav Klaus: Czym jest europeizm?, Przegląd Europejski” 2 (17) 2008, s. 161-164

Powrót do korzeni. Polityka europejska Angeli Merkel,  „Integracja Europejska”, April – May 2006, Nr. 67-68, s. 34-37

Unia po wiedeńsku. Podsumowanie i ocena półrocznego przewodnictwa Austrii w UE, „Integracja Europejska”, Juni - August Nr. 69-71, s. 38-41

 

Articles on-line

Parlamenty narodowe a Parlament Europejski. Ekspertyza dla Przedstawiciestwa Komisji Europejskiej w Polsce z 13.07.2009,  http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/090713_parlamenty_narodowe_a_parlament_europejski_pl.htm

Stosunki polsko-niemieckie 2004-2014 http://www.uniaeuropejska.org/stosunki-polsko-niemieckie-2004-2014

Austriackie eurowybory: chadecy na czele, groźni wolnościowcy http://www.uniaeuropejska.org/austriackie-eurowybory-chadecy-na-czele-grozni-wolnosciowcy


AWARDS AND HONORS

Award of the Dean of WDiNP UW for achievements in the teaching and organisational work in 2009

Award of the Dean for achievements in the research, especially for taking care of students' scientific movement at the Chair of the European Science in 2010

Award of the Rector of the University of Warsaw for the entire scientific achievement in 2013

 

INTERESTS

German and Austrian literature and film, language, culture and art of Spain, hiking in the Polish Mountains, travelling through Poland and Europe.