Sebastian Dłuski, MA

RECENT TRAINING COURSES (TC):

XI 2014           Fundusze unijne w latach 2014-2020, institution: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

VIII 2014        Środki dla mazowieckich firm – przygotowanie do aplikowania o dotację w Działaniu 1.5 RPO oraz nowe możliwości na lata 2014-2020 (uszczegółowienie), institution: Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

VII 2014        Środki dla mazowieckich firm – przygotowanie do aplikowania o dotację w Działaniu 1.5 RPO oraz nowe możliwości na lata 2014-2020, institution: Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

V 2014           Przygotowanie projektu, institution: Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

IV 2014         Realizacja projektów inwestycyjnych (na przykładzie Mazowieckiego Programu Regionalnego), institution: Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

III 2014            Wystąpienia publiczne, institution: Biuro Projektów Fundacji Europea.

XI 2013     Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, institution: Instytut Konsultantów Europejskich.

X 2013           Księgowość w projektach współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, institution: Instytut Konsultantów Europejskich.

IX 2013       Eko-innowacje w sektorze energetycznym, institution: Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie Innowacji (MSODI).

IX 2013          Innowacyjny biznes szansą regionu, institution: Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie Innowacji (MSODI).

IX 2013     Pomoc publiczna w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, institution: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

III 2013          Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® Practitioner, szkolenie stacjonarne z elementami szkolenia e-learning, institution: CRM S.A., APMG-International.

I 2013            Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® Foundation, szkolenie stacjonarne z elementami szkolenia e-learning, institution: CRM S.A., APMG-International.

I 2013       Tworzenie i umożliwianie dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007 – 2013, institution: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

IX 2012      Biznes plan w projektach współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, institution: PM GROUP.

VIII 2012  Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, institution:  PM GROUP.

VII 2012           Prawo zamówień publicznych oraz unijna zasada konkurencyjności
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
institution:  PM GROUP.

III 2012        Prawo Zamówień Publicznych oraz zamówienia do 14 000 EUR w działaniu 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, institution:  Władza Wdrażająca Programy Europejskie.


FOREIGN LANGUAGES

English:          C1.

German:         A2.

 

OTHER INFORMATIONS

Recent publications: Sebastian Dłuski, Zmiany w systemie realizacji Polityki Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020, Przegląd Europejski, Warszawa 2(28) 2013; Sebastian Dłuski, Procesy decyzyjne polityki spójności Unii Europejskiej z perspektywy teoretyczno-metodologicznej, (w:) Wojtaszczyk A. K., Miedzińska I., Mazurek K. (red.), Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej z perspektywy teoretyczno-metodologicznej, Warszawa 2013.

Skills: team management, project management in accordance with the PRINCE2 methodology.